gaisenes.1s.lv

 


Drošības noteikumi lietojot pneimatiskos ieročus šaušanas sporta sacensībās un treniņšaušanā.


Drošības noteikumi lietojot pneimatiskos ieročus

šaušanas sporta sacensībās un treniņšaušanā.

 

1. Šaušanas sporta sacensības (turpmāk – sacensības) notiek tikai pastāvīgi izveidotās šautuvēs (šaušanas stendos) vai vienreizējas lietošanas šaušanas stendos.

2. Lielas enerģijas pneimatiskos ieročus atļauts izmantot treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās tikai atbilstošas kategorijas šautuvēs (šaušanas stendos). 

3. Mazas enerģijas pneimatiskos ieročus atļauts izmantot norobežotā vietā, ievērojot drošības prasības, lai novērstu kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai un videi, kā arī neapdraudētu sabiedrisko drošību un neradītu sabiedriskās kārtības traucējumus. 

4. Par treniņšaušanas nodarbību un šaušanas sporta sacensību vispārējo drošības noteikumu ievērošanu, kā arī par tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem dalībnieku, skatītāju un citu personu drošības garantēšanai treniņšaušanas nodarbību laikā ir atbildīgs šautuves (šaušanas stenda) īpašnieks.

5. Šaušanas sporta sacensību laikā par dalībnieku, skatītāju un citu personu drošību, kā arī par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu ir atbildīgs sacensību organizators un sertificēts sacensību galvenais tiesnesis. 

6. Par drošības noteikumu ievērošanu konkrēta šāvēja vai šāvēju grupas treniņos ir atbildīgs treneris (pasniedzējs) vai šaušanas instruktors, kas vada treniņu.

7. Treniņšaušana otrās un trešās kategorijas šautuvēs (šaušanas stendos) notiek tikai sertificēta instruktora vai trenera uzraudzībā. Instruktora un trenera (pasniedzēja) likumīgās prasības šautuvē (šaušanas stendā) personām ir obligātas.

8. Šautuvēs (šaušanas stendos) tiek noteikts šāds treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību dalībnieku minimālais vecums: 
1) pirmās kategorijas šautuvēs — neierobežots; 
2) šaušanai ar lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem — 12 gadu; 

9. Personas, kurām nav attiecīgo šaujamieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas, treniņšaušanu vai šaušanu sporta sacensībās veic tikai sertificēta šaušanas instruktora vai trenera (pasniedzēja) vadībā. 

10. Nepilngadīgām personām, kuras sasniegušas šo noteikumu 8. punktā minēto vecumu, atļauts šautuvēs (šaušanas stendos) izmantot attiecīgās kategorijas šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus tikai tad, ja treniņšaušanu organizē ar šaušanas sportu saistīta juridiskā persona vai izglītības iestāde vai ja šautuvi (šaušanas stendu) nepilngadīgā persona apmeklē vecāku vai likumisko pārstāvju pavadībā. 

11. Šautuvēs (šaušanas stendos) aizliegts izmantot ieroci, kā arī uzturēties personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Minētajām personām aizliegts izsniegt ieročus un munīciju. 

12. Par konkrētām darbībām ar ieroci treniņos un sacensībās ir atbildīgs ieroča lietotājs. 

13. Par ieroča atbilstību LR likumdošanai un tehniskajiem noteikumiem atbild ieroča īpašnieks.

14. Sacensību organizators nodrošina sacensību noteikumu un drošības prasību ievērošanu.

15. Sacensību tiesneši kontrolē, kā personas ievēro drošības prasības.

16. Sacensību tiesnešiem un citām personām, kuras apkalpo sacensības, sacensību laikā ir noteiktas atšķirības zīmes (uzroču lentes, uzšuves vai nozīmes).

17. Ieročus izņem no makstīm, somām, pārvalkiem vai kastēm tikai pēc šāvēja izsaukšanas uz ugunslīniju un tikai šaušanai paredzētās vietās (šaušanas pozīcijā).

18. Sacensību dalībnieks izmanto tikai tehniski sagatavotu ieroci, kuram nevar notikt patvaļīgs šāviens.

19. Ar ieročiem vienmēr jāapietas, kā ar pielādētiem.

20. Trenēties bez lodēm drīkst tikai īpaši norādītās vietās.

21. Pielādēts ierocis vienmēr vērsts tikai mērķa virzienā.

22. Ieroci pielādē tikai ar tādu skaitu patronu, cik paredzēts izšaut attiecīgajā vingrinājumā vai sērijā. Aizliegts veikt lielāku šāvienu daudzumu, nekā paredzēts vingrinājumā vai sērijā.

23. Šaušanas pozīcijā atrodas tikai sacensību dalībnieki, kuri izpilda šaušanas vingrinājumu, un sacensību tiesneši un/vai pārī nozīmētie sacensību dalībnieks(-i).

24. Izdarīt šāvienu atļauts tikai pēc sacensību tiesneša komandas atbilstoši attiecīgā sporta veida sacensību noteikumiem.

25. Vingrinājuma izpildes laikā sacensību dalībniekam atļauts ieroci izlaist no rokām (nolikt) tikai tad, ja ierocis ir izlādēts un kaujas atsperes nolaistas.

26. Aizliegts pieskarties ieročiem un aptverēm, ja ugunslīnijas priekšā atrodas cilvēks vai dzīvnieks. Aizliegts aiztikt svešu ieroci un munīciju, izņemot gadījumu, ja ar šāvēja atļauju to dara sacensību tiesnesis.

27. Ja bīstamajā zonā parādās cilvēks, dzīvnieks vai rodas bīstama situācija, sacensību tiesnesis vai cita persona, kas to pamana, nekavējoties dod komandu "Stop!", "Izlādēt!" mutiski vai citā saprotamā veidā un valodā. Ja komandas nav, sportists patstāvīgi pārtrauc šaušanu, izlādē ieroci un ziņo par to sacensību tiesnesim.

28. Izpildījis pēdējo vingrinājuma šāvienu vai pēc komandas "Stop!", "Izlādēt!", kas dota mutiski vai citā saprotamā veidā un valodā, sacensību dalībnieks, neatstājot šaušanas pozīciju, atvieno no ieroča aptveri (ja tāda ir), izlādē ieroci izdarot šāvienu zemē un ja nepieciešams, uzrāda to sacensību tiesnesim. Ja, izdarot šāvienu, lādiņš neizlido no stobra, ieroci tur mērķa virzienā un par to ziņo sacensību tiesnesim.

29. Sacensību dalībnieks neatstāj ieročus un munīciju bez uzraudzības un tīra tos norādītajā vietā.

30. Pārejot no vienas pozīcijas uz otru pneimatisko ieroci tur un pārvieto izlādētu un neuzvilktu kaujas atsperi. Stobrs vienmēr vērsts tikai uz augšu, uz leju vai mērķu virzienā. Stobru aizliegts vērst cilvēku un dzīvnieku virzienā.

31. Ja nepieciešams, sacensību organizators un sacensību galvenais tiesnesis nosaka papildu drošības pasākumus, kas ir saistoši personām, kuras atrodas sacensību  norises vietā.

32. Par iepazīšanos ar šiem noteikumiem un piekrišanu tos ievērot, sacensību dalībnieki parakstās Drošības tehnikas uzskaites žurnālā vai lapā. Bez šī paraksta dalībnieks netiek pielaists pie sacensībām un treniņšaušanas.  

33. Nekad neturiet pirkstu uz sprūda, pirms neesat notēmējis un sagatavojies šāvienam.

34. Vienmēr domājiet, kur paliks šāviņš pēc trāpījuma mērķim vai garām mērķim.

35. Ja izmantojat optisko tēmekli, atcerieties, ka stobrs atrodas zemāk par to. Iespējams trāpījums tuvu un zemāk stāvošiem priekšmetiem, ko nevar redzēt optiskajā tēmeklī, bet kas atrodas pretī stobram.

36. Šaujot ar atsitiena ieročiem, kuri aprīkoti ar optisko tēmekli, ievērojiet drošu attālumu starp uzaci un optisko tēmekli, lai izvairītos no traumām.

37. Vienmēr sekojiet, lai neviens neatrastos bīstamajā zonā starp ieroci un mērķi.

38. Šaujot nelielos attālumos izmantojiet aizsargbrilles.

39. Pirms ieroča lietošanas pārbaudiet ieroča stāvokli.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu, šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumiem.

Komentāri (0)  |  2013-03-30 06:08  |  Skatīts: 6558x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ